اخبار

منابع ليست قيمت لوله پلي اتيلن

Posted

حدودا 90% قيمت تمام شده لوله پلي اتيلن شامل قيمت تمام شده مواد اوليه مي باشد كه اين ميزان در محاسبات مالياتي 86% در نظر گرفته شده و اين به اين معناست كه هزينه ساخت لوله هاي پلي اتيلني در ليست قيمت لوله پلي اتيلني مقرون به صرفه است و توجيه اقتصادي بالايي دارد.