تجهيزات مدرن آزمايشگاهي

الزامات استقرار ISO/IEC17025 (کنترل کيفيت در آزمايشگاه) و ISO 9001-2008 (سيستم مديريت کيفيت) و نيز استانداردهاي جاري  ISIRI و IGS-M-PL-014-1 2 برپايه EN1555 الزامات اداره بهبود و توسعه  روش هاي آبياري تحت فشار، لزوم نگرش اساسي به تجهيزات آزمايشگاهي را ايجاب مي نمايد. ثبت وقايع و نتايج آزمايشگاه و طبقه بندي و ضبط آنها، موجب توليدي مرغوب و اجتناب از تکرار اشتباه و کاستن از هزينه مضاعف مي گردد. به اين منظور، آزمايشگاه به وسايل و ادوات ذيل تجهيز گرديده است:

  • دستگاه تست OIT تعيين ميزان پايداري حرارتي استاندارد EN-728
  • دستگاه سنجش درصد پخش دوده- استاندارد  ISO1420 و  BSI-2782
  • تعيين شاخص جريان مذاب  MFI – استانداردISO1133   استاندراد EN12106 و ISO4473
  • آزمون کشش Tensile
  • تجهيزات آزمون برگشت حرارتي HR – استاندارد EN743
  • مجموعه تجهيزات آزمون در برابر فشار هيدرواستاتيکي- استاندارد EN921
  • مجموعه تجهيزات آزمون فشار ترکيدگي – استاندارد ASTMD1599
  • مجموعه تجهيزات مرتبط با آزمون فشردن – استاندراد EN12106 و ISO4473
  • التراسونيک موبيل و سيرکوترها براي کنترل ابعادي ضخامت و فطر جدار خارجي براساس استاندراد  EN1555-2 و  DIN8074
  •  دستگاه پراكنش دوده