اعضاء هیئت مدیره

رياست هیئت مدیره
جلیل دیا نت پی

نائب رییس هیئت مدیره
سیده سوسن اشکیل

عضو هيئت مديره و مدیر عامل
بابک دیانت پی

عضو هیئت مدیره
سینا دیانت پی

عضو هیئت مدیره
سیمین دیانت پی