تجهیزات آزمون برگشت حرارتی HR  – استاندارد 743 EN

مجموعه تجهیزات آزمون در برابر فشار هیدرواستاتیکی- استاندارد 921 EN

مجموعه تجهیزات آزمون فشار ترکیدگی – استاندارد  1599 ASTMD

مجوعه تجهیزات مرتبط با آزمون فشردن – استاندارد 12106 EN و 4473 IOS

التراسونیک موبیل و سیرکوترها برای کنترل ابعاد ضخامت و قطر جدار خارجی براساس استاندارد 2- 1555EN و 8074 DIN

دستگاه پراکنش دوده