استانداردها و گارانتی

از استانداردهاي  ISIRI , ASTM، EN ،DIN، ISO،  و ….. براي کاربردهاي مصارف لوله پلي اتيلن، بهره گيري ميشود.

خدمات پس از فروش و گارانتي

کليه توليدات از سوي شرکت مورد ضمانت قرار گرفته و برحسب مورد براي آنها گواهي بيمه معتبر(بيمه نامه) دريافت ميگردد.

کليه نيروي انساني سازمان در کليه ساعات شبانه روز آمادگي حضور در موقعيت مشتري و ارائه خدمات مرتبط و ارائه مشاوره را داشته و به آن مفتخر ميباشند.