مواد اولیه:

ویژگی های مواد اولیه مورد استفاده در ساخت لوله های پلی اتیلن  باید مطابق با استاندارد بند 2-8 باشد.

دسته بندی مواد اولیه برای ساخت لوله های پلی اتیلن

مواد اولیه لوله های پلی اتیلنی بر اساس حداقل استحکام مورد نیاز در آب با دمای 20 درجه سلسیوس و برای مدت 50 سال بصورت جدول شماره1 دسته بندی می شوند که جدول کامل آن در استاندارد بند 2-8 ارايه گردیده است. [1]

جدول 1- دسته بندی مواد اولیه

[1]  A  سری استاندارد ملی 14427

الزامات سامانه لوله گذاری و اجزای ساخته شده از پلی اتیلن ( PE) را مشخص می کند. سامانه لوله گذاری مورد اشاره در این استاندارد، در آبرسانی برای مصارف انسانی از جمله آب آشامیدنی و آب خام قبل از تصفیه، آبرسانی برای سایر مصارف، جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی تحت فشار، جمع آوری و انتقال فاضلاب تحت خلآ استفاده می شود.

این استاندارد ملی ایران، ویژگی های کلی سامانه لوله گذاری از جنس پلی اتیلن را مشخص می کند.